Medezeggenschapsraad


Wat is een Medezeggenschapsraad?

de MR is....
- een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak.
- een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan de opbouw van basisschool De Parel.
- een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.

Verder…

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel en heeft een adviserende en/of een beslissende rol in beleidszaken.

In de MR zitten 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding)

Een MR-lid wordt gekozen voor drie jaar met een maximale verlenging van drie jaar.

Iedere ouder/verzorger kan worden voorgedragen bij een verkiezing.

Koffie-MR

Drie keer per jaar zit de oudergeleding, Henrik Augustinus en
Christian Visser, in de gemeenschapsruimte van onze school. U kunt gezellig aanschuiven voor een bakje koffie en met elkaar eens doorpraten over wat u bezighoudt binnen de school.  De MR-leden nemen deze informatie mee naar de volgende MR vergadering.

Bevoegdheden MR

Voor sommige besluiten van het bestuur heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR ook gevraagd of ongevraagd advies geven, dan spreken we over de adviesbevoegdheid. De MR kan iemand van het bestuur of de directie uitnodigen voor een vergadering.

De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, instemming nodig van de MR. bijvoorbeeld voor:

- vaststelling of wijziging van het schoolreglement;

- vaststelling of wijziging m.b.t. de organisatie van de school;

- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

Hoe kan ik de MR bereiken?

Uiteraard tijdens de MR-koffiemomenten, maar u kunt ook contact opnemen via mr@bsdeparel.nl.

 

De leden van de MR

Christian Visser (voorzitter)

Henrik Augustinus

Annelotte Veltman

Margriet Riepma

De MR werkt nauw samen met de MR van “De Goede Herder”.