Medezeggenschapsraad


Wat is een Medezeggenschapsraad?

Wat is een MR, GMR?

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Raad bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten. Het bestuur vraagt aan de Raad advies of instemming op bijvoorbeeld de begroting, inzet van het personeel (formatieplan) en plannen die ouders, kinderen of personeel ‘raken’. De wet medezeggenschap scholen geeft aan waar er advies of instemming op is. De Raad mag ook zelf initiatieven nemen naar de bestuurder. Sommige verenigingen hebben twee of meer scholen. De wet zegt dan dat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) moet zijn. Wanneer er een GMR is, dan gaan zij over alles wat 2 of meer scholen van die vereniging “raakt”. Gaat het over 1 school, dan geeft de MR advies of instemming. Bij de MR en GMR zit de directeur namens de bestuurder aan tafel. De ouders en leerkrachten zitten er zonder last en/of ruggespraak; dit betekent dat ze zelf de besluiten moeten nemen en zich niet mogen laten beïnvloeden. Wanneer ze dat verstandig vinden, of wanneer de wet dat zegt, kan er een raadpleging plaatsvinden. Dan wordt er gevraagd om de mening van alle leerkrachten en/of ouders. Dat kan soms helpen om een beter besluit te nemen.

de MR is....
- een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak.
- een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan de opbouw van basisschool De Parel.
- een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.

Verder…

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel en heeft een adviserende en/of een beslissende rol in beleidszaken.

In de MR zitten 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding)

Een MR-lid wordt gekozen voor drie jaar met een maximale verlenging van drie jaar.

Iedere ouder/verzorger kan worden voorgedragen bij een verkiezing.

Koffie-MR

Drie keer per jaar zit de oudergeleding, Henrik Augustinus en
Ilona IJzerman, in de gemeenschapsruimte van onze school. U kunt gezellig aanschuiven voor een bakje koffie en met elkaar eens doorpraten over wat u bezighoudt binnen de school.  De MR-leden nemen deze informatie mee naar de volgende MR vergadering.

Bevoegdheden MR

Voor sommige besluiten van het bestuur heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR ook gevraagd of ongevraagd advies geven, dan spreken we over de adviesbevoegdheid. De MR kan iemand van het bestuur of de directie uitnodigen voor een vergadering.

De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, instemming nodig van de MR. bijvoorbeeld voor:

- vaststelling of wijziging van het schoolreglement;

- vaststelling of wijziging m.b.t. de organisatie van de school;

- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

Hoe kan ik de MR bereiken?

Uiteraard tijdens de MR-koffiemomenten, maar u kunt ook contact opnemen via mr.parel@ijsselrijk.nl.

 

De leden van de MR

Henrik Augustinus (voorzitter)

Ilona IJzerman

Annelotte Veltman

Margriet Riepma

En de BBMR?

Omdat IJsselrijk bestaat uit een heel aantal verengingen wil je ook gebruik maken van het ‘samen sterk’ zijn.  Daarom is er afgesproken dat al het beleid wat voor alle scholen geldt door de Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) wordt bekeken om advies of instemming over te geven. De bestuurder zit zelf aan tafel met de BBMR. De BBMR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten die bepaalde gebieden (bijvoorbeeld Kampen) vertegenwoordigen. Ze komen uit een gebied met meerdere scholen van IJsselrijk; daar hebben ze contact mee. Ze zitten er niet namens die scholen. Want ook de BBMR zit er zonder last en/of ruggespraak.