Onderwijs


Visie

Het motto van onze school: hart voor elkaar!  is merkbaar in onze school doordat we ons onderwijs afstemmen op de verschillen en de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Ons onderwijs kenmerkt zich in het aanhouden van een doorgaande leerlijn. We streven naar een goede kwaliteit van onze leerlingenzorg. Dit realiseren we in onze klassen en bij individuele kinderen.
We werken vanuit het Evangelie. Ook dat heeft alles met leerlingenzorg te maken. Jezus had in Zijn leven altijd aandacht voor mensen. Wel in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hadden. We willen als school net als Jezus naar de kinderen kijken. We willen hen begeleiden op weg naar de volwassenheid. We willen onze “zorg” aan hen geven.

Een veilige plaats voor uw kind
Het gaat ons niet alleen om goede schoolprestaties. We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt. Dat ons schoolklimaat de sfeer ademt waarin kinderen geaccepteerd worden. We zien het als onze taak de kinderen wederzijds begrip bij te brengen en hen de gaven en talenten van medeleerlingen te leren onderkennen en waarderen.

Ons uitgangspunt is dat de leerlingen altijd zoveel mogelijk in de eigen groep en door de eigen leerkracht geholpen worden, ook als het kind extra zorg nodig heeft! Ons onderwijs is om deze reden al op veel punten aangepast en nog steeds zoeken we naar optimalisering van dit uitgangspunt. 

Onze uitgangspunten voor het onderwijs

CBS De Parel is een protestants christelijke basisschool, waar leven en werken vanuit het geloof in God als onze Vader en Jezus Christus als Verlosser en Goede Herder de basis vormen.

Onze identiteit dragen we uit door vriendelijke omgang met elkaar, ouders en kinderen. Ieder kind mag er zijn en hoort erbij zoals hij/zij door God geschapen is als uniek schepsel. De Bijbel is voor ons gezaghebbend. Onze inspiratiebron om ons onderwijs betekenis te geven.

Relatie, autonomie en competentie.
CBS De Parel is een veilige plek voor iedereen. De fysieke en sociale veiligheid vinden wij belangrijk. Naast de veiligheid in ons gebouw hebben we oog voor elkaar, is er onderling vertrouwen en een open sfeer. Veiligheid betekent voor ons ook dat de basisbehoeften van kinderen relatie, autonomie en competentie geborgd zijn in ons onderwijs.
Relatie: de band die we mogen hebben met God als onze Vader en met Jezus als onze Verlosser en Goede Herder. Maar ook de relatie met jezelf (een positief zelfbeeld), met de medemens en met de geschapen wereld om ons heen.
Autonomie; ruimte voor eigenaarschap en uniciteit.
Competentie; ontwikkeling van gaven en talenten.

Thuis en  school
Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde; vorming en toerusting zijn twee belangrijke pijlers van ons onderwijs. Ouders/verzorgers en de school werken samen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Een goede band met ouders of verzorgers vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn onmisbaar bij de opbouw van het onderwijs op school. Ouders kunnen op vele manieren betrokken zijn: in de eerste plaats natuurlijk als ouder van hun kind, maar ook bijvoorbeeld als schoolbestuurder, als lid van de  medezeggenschapsraad, als lid van de oudercommissie, de pleincommissie, de luizenpluis en nog veel meer. Kortom, ons onderwijs is niet mogelijk zonder uw betrokkenheid!

Structuur
CBS De Parel is een school waarin structuur een belangrijke plaats inneemt. Deze            structuur creëren wij door eenheid in ons klassenmanagement, netheid in de school en      duidelijke regels.

Schoolteam
Het team van CBS De Parel wordt gevormd door mensen die kinderen enthousiast         kunnen maken om te willen leren binnen en buiten school. Ons onderwijs staat open voor vernieuwing en heeft een positieve uitstraling. Kortom; op onze school werken we met plezier aan betekenisvol onderwijs.

Onderwijstijd en daadwerkelijk aantal lesuren 
We werken met een gemiddelde weektaak. Dit houdt in dat alle kinderen evenveel lesuren per jaar maken. Er is geen verschil meer tussen onder-, midden-, en bovenbouw. Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen van alle groepen vrij. 
Op jaarbasis, na aftrek van de vakanties, maken we in iedere groep 949 lesuren. Dit is meer dan de wettelijke eis van 7520 lesuren: per schooljaar 940 uur. Deze marge wordt in de loop van het cursusjaar gebruikt voor studiedagen e.d. Deze vindt u terug op onze jaarkalender en in Parnassys (ouderportaal). Als er wijzigingen zijn, stellen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via Parro (ons communicatiekanaal voor berichtgeving). 

Leerlingenzorg
CBS De Parel vindt leerlingenzorg belangrijk. Ons onderwijs kenmerkt zich in het hebben van een doorgaande leerlijn. We streven naar een goede kwaliteit van onze leerlingenzorg. Dit realiseren we in onze klassen en bij individuele kinderen.

Structuur
CBS De Parel is een school waarin structuur een belangrijke plaats inneemt. Deze structuur creëren wij door eenheid in ons klassenmanagement, netheid in de school en duidelijke regels. We leren de kinderen sociale vaardigheden aan.

Kanjertraining
Op school leer je niet alleen rekenen en taal, maar je leert er ook omgaan met anderen. We vinden dit uiterst belangrijk. Het omgaan met anderen leer je het beste in de dagelijkse omgang die je met anderen hebt. Tegelijk zijn hierin regels, gewoonten en gebruiken aan te leren. Ook luisteren is een vaardigheid die onderwezen kan worden. In alle groepen wordt expliciet en methodisch aandacht besteed aan het omgaan met anderen en je eigen houding daarbij. Daarom maken we gebruik van de Kanjertraining.

Aanvragen verlof
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet wel gaan om de enige gezinsvakantie van het schooljaar; het gaat hierbij niet om een tweede vakantie, zoals een wintersportvakantie. 

Psalm- en liedrooster
We vinden het belangrijk dat de kinderen kennis maken met de psalmen en geestelijke liederen. We gebruiken voor ons bijbelonderwijs de methode “Levend Water”. De kinderen leren ook volgens een vast rooster psalmversjes en liederen. Deze worden dagelijks gezongen zodat uw kind vaak het vers op school al kent. Indien nodig vragen we u om uw kind(eren) thuis te helpen bij het leren hiervan. Klik op deze link voor de liedlijst op onze website.

Meer informatie over schoolzaken vindt u in de schoolgids. Natuurlijk kunt u ook terecht bij een van de leerkrachten of bij de directeur.