Onderwijs


Visie
Naar schatting hebben ongeveer één op de vijf kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Soms gaat het om grote problemen, soms om minder grote. Ons motto is dat we ons onderwijs aanpassen aan het kind en niet het kind aan ons onderwijs! We willen inspelen op de individuele gaven en talenten van uw kind en ze tot ontplooiing laten komen.
We werken vanuit het Evangelie. Ook dat heeft alles met leerlingenzorg te maken. Jezus had in Zijn leven altijd aandacht voor mensen. Wel in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hadden. We willen als school net als Jezus naar de kinderen kijken. We willen hen begeleiden op weg naar de volwassenheid. We willen onze “zorg” aan hen geven.

Een veilige plaats voor uw kind
Het gaat ons niet alleen om goede schoolprestaties. We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt. Dat ons schoolklimaat de sfeer ademt waarin kinderen geaccepteerd worden. We zien het als onze taak de kinderen wederzijds begrip bij te brengen en hen de gaven en talenten van medeleerlingen te leren onderkennen en waarderen.

Ons uitgangspunt is dat de leerlingen altijd zoveel mogelijk in de eigen groep en door de eigen leerkracht geholpen worden, ook als het kind extra zorg nodig heeft! Ons onderwijs is om deze reden al op veel punten aangepast en nog steeds zoeken we naar optimalisering van dit uitgangspunt. 

Onze uitgangspunten voor het onderwijs

  • wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier komen en leren op school 
  • de leerkrachten zetten zich volledig in om de leerlingen te bieden waar zij recht op hebben, elke leerling moet de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zowel leerlingen die moeite hebben met het leren als leerlingen die gewoon mee kunnen komen of leerlingen die heel goed kunnen leren.

  • onze leerlingen moeten worden voorbereid op de maatschappij, waarvan zij deel uitmaken. Daarom speelt het computeronderwijs een belangrijke rol binnen de school
  • wij vinden het belangrijk om als school en ouders intensief samen te werken, omdat onderwijs en opvoeding niet van elkaar te scheiden zijn.Psalmrooster
We vinden het belangrijk dat de kinderen kennis maken met de psalmen en geestelijke liederen. We gebruiken voor ons bijbelonderwijs de methode “Levend Water”. De kinderen leren ook volgens een vast rooster psalmversjes en liederen. Deze worden dagelijks gezongen zodat uw kind vaak het vers op school al kent. Indien nodig vragen we u om uw kind(eren) thuis te helpen bij het leren hiervan.


Groepsindeling schooljaar 2017-2018

Groep 1/2a
Juf Annelotte maandag tot en met vrijdag

Groep 1/2b
Juf Ruth maandag,donderdag en vrijdag
Juf Margriet dinsdag en woensdag

Groep 3
Juf Esther maandag, donderdag en vrijdag
Meester Henk dinsdag en woensdag

Groep 4

Juf Ria Maandag tot en met vrijdag

Groep 5
Meester Henk maandag
Juf Annegreet dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag

Groep 6/7
Juf Kirsten maandag, dinsdag en woensdag

Juf Roelien donderdag en vrijdag

Groep7/8

Meester Michiel maandag, dinsdag en woensdag

Juf Inge donderdag en vrijdag

 

Onderwijstijd en daadwerkelijk aantal lesuren in het cursusjaar 2016-2017
We werken met een gemiddelde weektaak. Dit houdt in dat alle kinderen evenveel lesuren per jaar maken. Er is geen verschil meer tussen onder-, midden-, en bovenbouw. Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen van alle groepen vrij. 
Op jaarbasis, na aftrek van de vakanties, maken we in iedere groep 949 lesuren. Dit is meer dan de wettelijke eis van 7520 lesuren: per schooljaar 940 uur. Deze marge wordt in de loop van het cursusjaar gebruikt voor studiedagen e.d. Deze vindt u terug op onze jaarkalender en in Parnassys (ouderportaal). Als er wijzigingen zijn, stellen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via onze website, Parelnieuws, of via Parnassys. 

Leerlingenzorg
CBS De Parel vindt leerlingenzorg belangrijk. Ons onderwijs kenmerkt zich in het hebben van een doorgaande leerlijn. We streven naar een goede kwaliteit van onze leerlingenzorg. Dit realiseren we in onze klassen en bij individuele kinderen.

Structuur
CBS De Parel is een school waarin structuur een belangrijke plaats inneemt. Deze structuur creëren wij door eenheid in ons klassenmanagement, netheid in de school en duidelijke regels. We leren de kinderen sociale vaardigheden aan.

Kanjertraining
Op school leer je niet alleen rekenen en taal, maar je leert er ook omgaan met anderen. We vinden dit uiterst belangrijk. Het omgaan met anderen leer je het beste in de dagelijkse omgang die je met anderen hebt. Tegelijk zijn hierin regels, gewoonten en gebruiken aan te leren. Ook luisteren is een vaardigheid die onderwezen kan worden. In alle groepen wordt expliciet en methodisch aandacht besteed aan het omgaan met anderen en je eigen houding daarbij. Daarom maken we gebruik van de Kanjertraining.

Aanvragen verlof
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet wel gaan om de enige gezinsvakantie van het schooljaar; het gaat hierbij niet om een tweede vakantie, zoals een wintersportvakantie. 

Meer informatie over schoolzaken vindt u in de schoolgids. Natuurlijk kunt u ook terecht bij een van de leerkrachten of bij de directeur.